星际娱乐首页-欢迎莅临星际娱乐首页

<output id="5dzz1"></output>

<pre id="5dzz1"><pre id="5dzz1"></pre></pre>

<p id="5dzz1"></p>

  新华字典911查询
  输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询
  伯 伯的意思 伯什么意思 伯的读音 伯的解释 伯字的意思 伯字什么意思 汉字伯的意思 伯字念什么 伯怎么读 伯字拼音 伯字组词
  伯
  拼音 bǎi

  注音ㄅㄛˊ ㄅㄞˇ ㄅㄚˋ

  简体部首亻部部外笔画5画总笔画7画5画

  繁体部首人部五笔WRGWRG仓颉KHCOHA郑码NNKJJK

  四角2620235303结构左右电码01300310区位36331814

  统一码4F2F3B3B笔顺ノ丨ノ丨フ一一ノ一ノ一フ一一

  基本解释

  基本字义

  bó(ㄅㄛˊ)

  1、兄弟排行次序:伯仲(指兄弟的次第,喻事物不相上下)。

  2、blog.liukuk.tw

  2、父亲的哥哥:伯伯伯父伯母

  3、对父辈戚友的尊称:老伯。世伯。

  4、封建制度五等爵位的第三等:伯爵

  5、blog.liukuk.tw

  5、旧时对文章、道德足为表率者的尊称:“海内文章伯”。

  6、姓。

  其他字义

  bǎi(ㄅㄞˇ)

  1、〔大子〕丈夫的大哥。

  其他字义

  bà(ㄅㄚˋ)

  1、古同“”,古代诸侯联盟的首领。

  UNICODE

  伯字UNICODE编码U+4F2F,10进制: 20271,UTF-32: 00004F2F,UTF-8: E4 BC AF。
  伯字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

  汉英互译

  uncleearlcount

  造字法

  形声:从亻,白声

  English

  older brother; father's elder brother; senior male 'sire'; feudal rank 'count'

  手机上查看汉字伯的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 U4F2F 即可
  详细解释

  基本词义

  〈名〉

  (1) 通“”。原指春秋时诸侯的首领 [chief of feudal princes]

  穆公任之,强配五伯、六卿施。(五伯,即五个盟主,五霸:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王。)——《荀子·成相》

  (2) 又如:伯气(霸气)

  词性变化

  blog.liukuk.tw

  〈动〉

  (1) 称霸 [dominate;tyrannize]

  一朝而伯。——《荀子·儒效》

  (2) 另见 bǎi;bó

  其它字义

  bǎi

  〈名〉

  (1) 数目。十的十倍 [hundred]

  亡(无)农夫之苦,有仟伯之得。——《汉书·食货志上》

  (2) 又如:仟伯(仟钱和百钱);伯夫(百人。泛指多人)

  (3) 百倍。通“” [hundredfold]

  使有什伯之器而不用。——《老子》

  (4) 妇人对夫兄的称呼 [husband's elder brother]。又称“伯子”、“伯叔”(妇人称丈夫的兄弟)。今北方方言称作“大伯子”

  (5) 另见 bó,bà

  其它字义

  〈名〉

  (1) (形声。从人,白声。本义:排行第一的,老大)

  (2) 同本义 [eldest of brothers]

  伯,长也。——《说文》

  问我诸姑,遂及伯姊。——《诗·邶风 ·泉水》

  侯主侯伯,侯亚侯旅。——《诗·周颂·载芟》

  曰伯某甫仲叔季,唯其所当。——《仪礼·士冠礼》

  五官之长曰伯。——《礼记·曲礼下》

  千里之外访方伯。——《礼记·王制》

  忆作儿童随伯氏,南来今只一身存。——韩愈《过始兴江口感怀》

  (3) 又如:伯氏(长兄,哥哥);伯兄(长兄);伯氏(长兄);伯歌季舞(比喻兄弟情感和好融洽);伯姊(大姐)

  (4) 伯父。父亲的哥哥 [father’s elder brother]

  汝伯何由发如漆。——杜甫《醉歌行》

  (5) 又如:伯舅(对母亲的哥哥的称呼;古时帝王对异姓诸侯的称呼);伯叔(伯父叔父);伯娘(伯父的妻子);伯翁(父亲的伯父;丈夫的伯父);伯姑(大姑母)

  (6) 对年龄较长的男子的尊称 [uncle]

  将伯助予。——《诗·小雅·正月》

  (7) 女子对丈夫的尊称 [husband]

  自伯之东,首如飞蓬。——《诗·卫风 ·伯兮》

  (8) 古代统领一方的长官 [local official]

  分天下以为左右,曰二伯。——《礼记·王制》

  (9) 又如:伯叔(周王朝对同姓诸侯的称呼);伯长(古代对地方官的泛称)

  (10) 古代五等爵位的第三等 [count]

  秦伯素服郊次。——《左传·僖公三十三年》

  (11) 又如:伯甸(以伯爵而居甸服)

  (12) 王覇。通“” [master]

  彭祖得之,上及有虞,下及五伯。——《庄子·大宗师》

  一朝而伯。——《荀子·儒效》

  桓公五伯之上也。——《韩非子·难四》

  伯者莫高于齐桓。——《汉书·高帝纪下》

  衰则五伯扶其弱。——《汉书·诸侯王表》

  壤长地进,至乎伯王。——《汉书·严安传》

  (13) 又如:伯余(黄帝的臣子。古代传说最初制造衣裳的人);伯道(霸道);伯王(霸王)

  (14) 姓

  (15) 另见 bǎi

  常用词组

  伯伯伯父伯公伯爵伯劳伯乐伯母伯婆伯夷伯岳伯仲伯仲叔季伯祖伯祖母

  康熙字典

  伯【子集中】【人部】康熙筆画:7画部外筆画:5画

  康熙字典 伯

  blog.liukuk.tw

  《唐韻》《集韻》《正韻》??博陌切,音百。《說文》長也。《釋名》父之兄曰伯父。伯,把也,把持家政也。

  兄曰伯。《詩·小雅》伯氏吹塤。

  第三等爵曰伯。

  《周禮·春官》大宗伯之職,以九儀之命,正邦國之位,九命作伯。《註》上公有功德者,加命爲二伯,得征五侯九伯者。《疏》公羊傳,自陝以東,周公主之。陝以西,召公主之。是東西二伯也。言九伯者,九州有十八伯,各得九伯,故云九伯也。

  婦人目其夫曰伯。《詩·衞風》伯也執殳。

  馬祖,天駟,房星之神曰伯。《詩·小雅》旣伯旣禱。《註》以吉日祭馬祖而禱之。

  鳥名。《左傳·昭十七年》伯趙氏,司至者也。《註》伯趙,伯勞也。

  姓。益之後。春秋時有伯宗,伯州犂。

  同陌。《史記·酷吏傳》置伯格長。《註》言阡陌村落皆置長也。

  《正韻》必駕切。同霸。五伯,齊桓,晉文,秦繆,宋襄,楚莊也。伯叔伯長之義,後人恐與侯伯字溷,故借霸字別之。

  叶蒲各切,音博。《詩·大雅》王錫申伯。叶下蹻濯。

  叶壁益切,音必。《史記·敘傳》維弃作稷,德盛西伯。

  叶博故切,音布。《揚雄·解嘲》子胥死而吳亡,種蠡存而越伯。五羖入而秦喜,樂毅出而燕懼。

  说文解字

  说文解字

  说文解字 伯

  伯【卷八】【人部

  長也。从人白聲。博陌切

  说文解字注

  说文解字注 伯

  (伯)長也。釋詁、正月傳同。載芟傳云。伯、長子也。伯兮傳云。伯、州伯也。一義之引伸也。凡爲長者皆曰伯。古多假柏爲之。从人。白聲。博陌切。古音在五部。

  音韵方言

  方言集汇

  ◎ 客家话:[梅县腔] bak7 [宝安腔] bak7 [客英字典] bak7 [客语拼音字汇] bag5 [海陆丰腔] bak7 [陆丰腔] bak7 [沙头角腔] bak7 [台湾四县腔] bak7 [东莞腔] bak7

  ◎ 粤语:baa3 baak3

  ◎ 潮州话:bêg4(pek) bêh4(peh)

  上古音系

  字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
  pra?ɡ

  廣韻

  字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
  博陌陌二開入聲二等開口入二十陌p?kp?kp?kpakp??kp?akpa?jkboprakpeak長也又侯伯周書曰率衆時作謂之伯亦姓左傳晉有大夫伯宗又漢複姓二氏韓子有伯夫氏墨家流莊子有伯成子髙博陌切八

  蒙古字韻

  字頭八思巴字八思巴字
  修正
  八思巴字
  其他形式
  音譯音譯
  修正
  音譯
  其他形式
  擬音聲調註解
  ??baypaj入聲

  中原音韻

  字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
  皆來開皆來入聲作上聲開口呼pai

  洪武正韻牋

  字頭小韻反切韻目韻部聲調
  莫駕十五禡去聲
  必駕十五禡去聲
  博陌七陌入聲

  分韻撮要

  字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
  第二十六家賈嫁陰去同上(爭也占也諸侯之強者曰霸)
  第三十二彭棒硬額陰入叔伯又長也又伯爵
  新华字典为您提供《伯》字意思读音、组词解释及笔画数,念什么。伯,伯的意思,伯什么意思,伯的读音,伯的解释,伯字的意思,伯字什么意思,汉字伯的意思,伯字念什么,伯怎么读,伯字拼音,伯字组词,伯字笔顺,伯字五笔,伯字部首,伯字四角号码,伯字仓颉编码,伯字电码,伯字区位码,伯字成语,伯字翻译
  911查询 全部查询
  热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年12月4日黄历 2020年12月5日黄历 2020年12月6日黄历 2020年12月7日黄历 2020年12月8日黄历 2020年12月9日黄历 2020年12月10日黄历 2021年1月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2021年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 符号 bmi (共4个)
  ©2021 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图
  2020十二生肖运势
  星际娱乐首页